استفاده از ویپ دارای نکات و شرایطی میباشد که با رعایت آن میتوان هم عمر باتری و کویل را بالا برد و هم بهترین حجم بخار و بالاترین طعم را از ویپ گرفت.

 

اﮔﺮ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر از وﯾﭗ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ را ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﺎدآوری ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ.

۱ – ﻫﺮ ﮔﺮوه از دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻮﯾﺲ ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮد ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﭘﺲ از ﺟﻮﯾﺲ ﺳﺎﻟﺖ ﻧﯿﮑﻮﺗﯿﻦ در وﯾﭗ ﻫﺎی ﺳﺎب اﻫم ﮐﻪ دارای ﮐﻮﯾﻞ ﻫﺎی اﻫﻢ ﭘﺎﺋﯿﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ از ﺟﻮﯾﺲ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﮐﻪ دارای ﻧﯿﮑﻮﺗﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﭘﺎدﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﻮد .

ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺟﻬﺖ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ وﯾﭗ و ﭘﺎد ﺑﻪ اینجا ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

 ۲- وات دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻮﯾﻠﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿد

*** در دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ وات را دارﻧﺪ ﻋﻤﻮﻣﺎ روی ﻫﺮ ﮐﻮﯾﻞ دو ﺳﺮی ﻋﺪد ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻋﺪد ﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﻣﺤﺪوده وات ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و ﻋﺪد ﭘﺎﺋﯿﻨﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وات ﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .

ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻋﺪد ﭘﺎﺋﯿﻦ را اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻮن وات ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ وﻟﺘﺎژ ﺑﺎﺗﺮی و اﻫﻢ ﮐﻮﯾﻞ دارد در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وات را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ از ﻧﺮم اﻓﺰاری ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﺮان وﯾﭗ اﺳﺘﻮر ﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﮔﻮﺷﯽ ﻧﺼﺐ ﻣﯿﺸﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ آن ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت وات ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ و داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

۳ -دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﮐﻪ ﺑﺎ دﮐﻤﻪ ﺧﺎﻣﻮش و روﺷﻦ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﻨﺞ ﺑﺎر زدن ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ﺧﺎﻣﻮش و ﺑﺎ ﭘﻨﺞ ﺑﺎر زدن ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫم روﺷﻦ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و ﺑﺮای ﺷﺮوع ﺑﻪ وﯾﭗ ﺑﺎﯾﺪ دﮐﻤﻪ ﭘﺎور ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎم ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﻤﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ در دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﮑﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﺷﻤﺎ از دﺳﺘﮕﺎه ﮐﺎم ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﺪ و ﮐﺎم ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯿﺸﻮد .

 ۴ – ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﮐﻮﯾﻞ ﯾﺎ ﮐﺎرﺗﺮﯾﺞ ﯾﺎ ﭘﻨﺒﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮد را ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻮﯾﺲ را درون ﻣﻨبع ﺧﻮد رﯾﺨﺘﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت ۱۰ ﺗﺎ ﺪ ۲۰ دﻗﯿﻘﻪ ( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮع ﮐﻮﯾﻠﻬﺎ متغییر است) ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﻨﺒﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﺟﻮﯾﺲ آﻏﺸﺘﻪ ﺷﻮد و ﺑﻌد ﺷﺮوع ﺑﻪ وﯾﭗ ﮐﻨﯿﺪ .

ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺸﮏ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﮐﻮﯾﻞ ﻣﺴﺎوی اﺳﺖ ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺘﻦ ﺳﺮﯾﻊ ﮐﻮﯾﻞ.

۵- ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان وﯾﭗ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﺎرژر ﻓﻨﺪﮐﯽ ﯾﺎ ﺿﺒﻂ ﻣﺎﺷﯿﻦ و ﯾﺎ ﭘﺎور ﺑﺎﻧﮏ ﺷﺎرژ ﻧﮑﻨﯿﺪ ؛ ﺷﺎرژر ﻟﺐ ﺗﺎپ ﯾﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و ﯾﺎ ﻫﺎب ﺷﺎرژ و ﺳﺮی ﺷﺎرژر ﻫﺎی ﯾﮏ آﻣﭙﺮ یا دو آمپر نسبت به نوع باتری ویپ  بهترین نوع شارژر ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

** دوﺳﺖ ﻋﺰﯾﺰ ﻟﻄﻔﺎ از ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺎی اﺻﻞ در دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﺗﺮی ﺗﻘﻠﺒﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ آﺳﯿﺐ ﺟﺪی ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻨﻔﺠﺮ ﺷﺪن را دارد.

۶ -در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺟﻮﯾﺲ ، ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺷﺴﺘﻦ ﮐﻮﯾﻞ و ﮐﺎرﺗﺮﯾﺞ و ﺗﺎﻧﮏ ﻧﺪارید اﮔﺮ ﺟﻮﯾﺲ درون ﺗﺎﻧﮏ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﻮﯾﺲ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻨﺪ ﭘﺎف اول ﻃﻌﻢ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺟﻮﯾﺲ ﺟﺪﯾﺪ و ﺟﻮﯾﺲ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﻃﻌﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﯿﺸﻮد.

۷- ﮐﻮﯾﻞ و ﮐﺎرﺗﺮﯾﺞ ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺼﺮﻓﯽ در وﯾﭙﻬﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻮع اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻤﺎ و ﻧﻮع ﺟﻮﯾﺲ ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﺷﺎرژ ﺑﺎﺗﺮی این زمان ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﺣﺪود ۵۰۰ ۳ ﺗﺎ  ۴۰۰۰ ﭘﺎف ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮﯾﻞ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﭼﻮن ﺑﻌﺪ از آن ﺟﺮم ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻮﯾل ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪم درﯾﺎﻓﺖ ﻃﻌﻢ ﺧﻮب و ﻧﯿﮑﻮﺗﯿﻦ از ﮐﻮﯾﻞ ﻣﯿﺸﻮد .

ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺴﺘﻦ ﮐﻮﯾﻞ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان در ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﻮﯾﻞ ﻧﻘﺸﯽ ﻧﺪارد ﭼﻮن ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن و اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻮﯾﻞ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه و ﻣﯿﺴﻮزد و ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺑﺎ ﺷﺴﺘﻦ ﮐﻮﯾﻞ ﭘﻨﺒﻪ سوخته ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻧﻤﯿﺸﻮد .

۸ -در وﯾﭙﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارای ﺑﺎﺗﺮی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ زﻣﺎﻧﯽ را از وﯾﭗ ﮐﺸﯿﺪن دوری ﮐﻨﯿﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎه را ﺧﺎرج و در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺧﻨﮏ و ﺧﺸﮏ ﻧﮕﻬﺪاری ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .

و در اﻧﺘﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻮﯾﺲ و ﺑﺎﺗﺮی ﺗﻘﻠﺒﯽ آﺳﯿﺐ ﺟﺪی و ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽ آورد ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ اﻋﺘﻘﺎد ﻋﻮام ﺑﻪ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﻮدن وﯾﭗ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎز ﻫﻤﯿﻦ ﺧﻄﺮ( اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻮﯾﺲ ﻫﺎی ﺗﻘﻠﺒﯽ )   ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن روزاﻧﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺼﺮف ﺳﯿﮕﺎر ﺻﻔﺮ اﺳﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎﯾﯽ درج ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ وﯾﭗ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺮح و ذﮐﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﯿچگونه ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮای وﯾﭗ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه ﺟﺰ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻮﯾﺲ ﻫﺎی ﺗﻘﻠﺒﯽ و ﺟﻮﯾﺲ ﻫﺎی ﻣﺨﺪر ﻣﺎری ﺟﻮاﻧﺎ .  ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻠﻤﻪ FDA VAPE را در ﮔﻮﮔﻞ ﺟﺴﺘﺠﻮ  یا از اینجا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ

مقاله ها مربوط به ﺳﺎﯾﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ FDA میباشد .

از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮدﯾﺪ و ﻣﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻤﺎل اﻓﺘﺨﺎر را دارﯾﻢ

ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﻣﺠﺪد اﯾﺮان وﯾﭗ اﺳﺘﻮر